Sahih El-Buhari

01– FILLIMI I FRYMEZIMIT HYJNOR 31– NDESHKIMET E GJAHUT (PER MUHRIMIN) 61– VLERAT DHE VIRTYTET E KUR’ANIT
02– BESIMI 32– VLERAT DHE VIRTYET E MEDINES 62– LIDHJET MARTESORE
03– DITURIA 33– AGJERIMI 63– SHKUROREZIMI
04– AVDESI 34 -FALJA E TERAVISE 64– FURNIZIMI DHE SHPENZIMI
05– GUSLI 35– ITIKAFI 65– USHQIMET
06– MENSTRUACIONET 36– SHITLBLERJA DHE TREGETIA 66– AKIKA
07– TEJEMUMI 37– SELEMI 67– THERRJA DHE GJAHU
08– FALJA E NAMAZIT 38– E DREJTA E PARABLERJES 68– KURBANI
09– SUTRA E ATIJ QE FAL NAMAZ 39– DHENIA ME QIRA 69– PIJET
10– KOHA E FALJES SE NAMAZEVE 40– HAVALA (KALIMI I BORXHIT) 70– TE SEMURIT
11– EZANI 41– PERFAQESIMI (OSE AUTORIZIMI) 71– MJEKESIA
12– PERSHKRIMI I NAMAZIT 42– KULTIVIMI I BUJQESISE 72– VESHJET
13– XHUMAJA 43– UJITJA 73– SJELLJET E BUKURA
14– NAMAZI I FRIKES 44– BORXHET, BLLOKIMI I PASURISE DHE I FALIMENTIMIT 74– MARRJA E LEJËS
15– DY BAJRAMET 45– GRINDJET 75– DUATË
16– VITRI 46– SENDET E GJETURA 76– QETËSIMI I ZEMRËS
17– NAMAZI PER SHI 47– PADREJTËSIA 77– KADERI (PARACAKTIMI HYJNOR)
18– EKLIPSET 48– PJESËMARRJA NË ORTAKËRI 78– BEJA DHE BETIMET
19– SEXHDET NE KUR’AN 49– LËNIA PENG NË QYTETE 79– SHLYERJA E BETIMEVE TË PAPLOTËSUARA
20– SHKURTIMI I NAMAZIT 50– LIRIMI I SKLLEVËRVE 80– LIGJET E TRASHËGIMISË
21 – NAMAZI TEHEXHXHUD 51– DHURATAT 81– NDËSHKIMET
22– NAMAZET NE XHAMITE E MEKES DHE TE MEDINES 52– DËSHMITË 82– DËNIMET
23– VEPRIMET E NDALUARA GJATE NAMAZIT 53– KUSHTËZIMET 83– GJOBA E GJAKËSIT
24– SEHVI SEXHDEJA 54– AMANETET DHE POROSITË 84– PENDIMI
25– XHENAZET 55– XHIHADI 85– SHPJEGIMI I ËNDRRAVE
26– ZEKATI 56– FILLIMI I KRIJIMIT 86– FITNET
27– SADAKAJA E FITRIT 57– NDODHITË E PEJGAMBERËVE 87– GJYKIMET
28– HAXHI (VIZITA NE MEKE) 58– VIRTYTET DHE MERITAT E SAHABEVE 88– DËSHIRAT
29– UMREJA 59– BETEJAT 89– KAPJA FORT PAS KURANIT DHE SUNETIT TË PEJGAMBERIT(s.a.s)
30- MAHSARI DHE NDESHKIMI PER GJAHUN 60– TEFSIRI 90– TEUHIDI

                                                       JETA DHE VEPRA E IMAM BUHARIUT