• Xhibrili(a.s) dhe Profeti(s.a.s)

  Ebu Hurejra r.a. tregon: “Një ditë, ndërsa i Dërguari i Allahut a.s. ishte ulur mes njerëzve, Xhibri…

 • UMERI (r.a) DHE KOPSHTI I TIJ

  Ibn Umeri r.a. tregon se babai i tij, Umeri në kohën e të Dërguarit të Allahut, dha sadaka nga pasur…

 • DHURATA DHE LËMOSHA

  Ebu Hurejra r.a. tregon: “I Dërguari i Allahut a.s., sa herë që i sillnin ndonjë ushqim, pyeste për …

 • XHENETI DHE XHEHENEMI

  Nga Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat…

 • DURIMI I ALLAHUT TE MADHERUAR

  Ebu Musa r.a. tregon se Pejgamberi a.s. ka thënë: “Askush nuk është më Durimtar se Allahu i Madhërua…

 • SEXHDET NE KUR’AN

  Ibn Umeri r.a. tregon: “Sa herë që Pejgamberi a.s. na këndonte sure në të cilat kishte sexhde, atëhe…

 • NE NAMAZ NUK FLITET

  Ibn Mesudi r.a. tregon: “Në fillim ne e përshëndesnim Pejgamberin a.s., kur ishte duke u falur…

 • HADITH KUDSIJ

    Nga Ebu Hurejre(Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lë…

 • MOS U ZEMERO

  Nga Ebu Hurejre redijall-llahu anhu, transmetohet: “Një njeri i tha të Dërguarit të All-llahut…

 • PER VELLANE DUAJE ATE QE DO PER VETE

  Enesi r.a. tregon se Pejgamberi a.s. ka thënë: “ Asnjëri prej jush nuk do të ketë besim (të plotë) d…

 • CILAT VEPRA TE ISLAMIT JANE ME TE MIRA ?

  Abdulla Ibn Amr r.a. tregon: Dikush e pyeti Pejgamberin a.s.: “Cilat vepra (ose cilësi) të Islamit j…

 • ISLAMI I KUJT ESHTE ME I MIRI ?

  Ebu Musa r.a. tregon: E pyetën të Dërguarin e Allahut a.s.: “O i Dërguari i Allahut a.s., Islami i k…

 • TURPI DHE MUSLIMANI

  Ebu Hurejra r.a. tregon se Pejgamberi a.s. ka thënë: “ Imani (besimi) përbëhet nga gjashtëdhjetë e c…

 • 5 SHTYLLAT E ISLAMIT

    Ibn Umeri r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: Islami qëndron mbi këto pesë sht…