Si falet Namazi ?

Namazi ndahet në njësi që quhen rekate. Një rekat është i përbërë nga një qëndrim në këmbë, një ruku dhe dy sexhde(me një qëndrim ulur në mes). Namazet kanë numër të ndryshëm rekatesh. Namazi farz i Sabahut ka 2, i Drekës 4, i Ikindisë 4, i Akshamit 3 dhe i Jacisë 4.

Si falet Namazi ? (me ilustrime)

 • Bëjmë nijetin për tu falur.
 • I drejtohemi Kiblës, ngrejmë duart dhe themi:
  ”Allahu Ekber” (Allahu është më i madhi)

670px-Pray-in-Islam-Step-5

 • I ulim duart duke vendosur të djathtën mbi të majtën.
 • Sytë i drejtojmë në vendin ku bie balli gjatë sexhdes.
  670px-Pray-in-Islam-Step-6
 • Themi (me zë fare të ulet) duhanë e hapjes së namazit:
  SUBHANEKE ALL-LLAHUMME
  WE BIHAMDIKE WE TEBERAKESMUKE
  WE TE’ALA XHEDDUKE WE LA ILAHE GAJRUKE
  (Lavdia të përket Ty o Allah! Falenderimet të përkasin vetëm Ty! Emrat e tu janë të bekuar. Madhëria jote është e paarritshme! Askush dhe asgjë tjetër nuk meriton të adhurohet përveç Teje).
 • Pastaj themi (më zë fare të ulët)
  E’UDHU BIL-LAHI MINESH-SHEJTANIR-RAXHIM
    BISMIL-LAHIR-RAHMANIR-RAHIM
  (Mbështetem në All-llahun nga djalli i mallkuar
  Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit )
 • Dhe këndojmë suren El Fatiha:
  EL HAMDULIL-LAHI RABBIL ‘ALEMIN
  ER-RAHMANIR-RAHIM
  MALIKI JEWMID-DIN
  IJJAKE NA’BUDU WE IJJAKE NEST’AIN
  IHDINAS-SIRATAL MUSTEKIM
  SIRATAL-LEDHINE EN ‘AMTE ‘ALEJHIM,
  GAJRIL MAGDUBI ’ALEJHIM WE LED-DAL-LIN(AMIN)
  ( Falënderimi i takon All-llahut, Zotit të botërave
  Mëshiruesit, Mëshirëbërësit
  Sunduesit të ditës së Gjykimit
  Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë
  Udhëzona në rrugën e drejtë,
  në rrugën e atyre ndaj të cilëve ke bekimin,
  jo në të atyre që je i hidhëruar, dhe që kanë humbur! (Amin))
 • Dhe me pas një sure tjetër nga Kurani.
  BISMIL-LAHIR-RAHMANIR-RAHIM
  INNA A’TAJNA KEL KEWTHER
  FES SAL-LI RABBIKE WENHAR
  INNE SHANIEKE HUWEL
  EBTER
  ( Ne, vërtet, të dhamë ty shumë mira.
  Andaj, ti falu dhe prej kurban për hurë të Zotit tënd!
  E s’ka dyshim se urrejtësi yt është farësosur.)
 • Suret lexohen me ze në namazin e Sabahut, Akshamit dhe Jacisë. Ndërsa në namazin e Drekës dhe Ikindisë lexohen me zë të ulët.
 • Kur mbarojmë leximin e Kuranit themi: ”Allahu Ekber” dhe ulemi ne Ruku, ashtu siç është paraqitur në foton e mëposhtme:
   

670px-Pray-in-Islam-Step-7

 • Në këtë pozicion themi 3 herë : ”Subhane Rabbiel-adhim” (Larg të metave është Zoti im i Madhëruar).
 • Drejtohemi duke thënë : Semi’ Allahu limen hamideh (Pa dyshim Allahu e dëgjon atë që e falenderon Atë)
  Ai qe falet pas Imamit (me xhemat) nuk e thotë ”Semi’ Allahu limen hamideh” por thotë fjalët që vijnë më pas: ”Rabbena ue lekel-hamd” (O Zot ty të përket falenderimi i pakufijshëm).
  670px-Pray-in-Islam-Step-8
 • Themi ”Allahu Ekber” dhe biem në Sexhde duke vendosur në tokë ballin, hundën pëllëmbët e duarve dy gjunjët dhe gishtat e këmbëve. Bërrylat i mbajmë larg brinjëve kurse pëllëmbët pranë supeve.670px-Pray-in-Islam-Step-9
 • Në këtë pozicion themi tri herë:
  ”Subhane Rabbijel a’la” (Larg të metave ështl Zoti im i Lartësuar).
 • Ngrihemi e qëndrojmë në gjunje duke shtruar kurrizin e këmbës së majtë horizontalisht dhe duke lëshuar peshën e trupit mbi të. Këmbën e djathtë e mbështetim mbi gishta, me maja drejtuar nga Kibla dhe themi: ”Rabbi gfirli, Rabbi gfirli” (O Zot më fal! O Zot më fal!).
  670px-Pray-in-Islam-Step-10
 • Me pas rikthehemi në pozicionin e Sexhdes dhe përsëritim të njejtat fjalë si në Sexhden e parë.
  670px-Pray-in-Islam-Step-9
 • Më pas ngrihemi ne këmbë. Në këtë moment përfundon rekati i parë dhe fillon rekati i dytë.670px-Pray-in-Islam-Step-6
 • Këndojme përsëri suren El Fatiha.
 • Më pas një sure tjetër nga Kurani:
  BISMIL-LAHIR-RAHMANIR-RAHIM
  KUL HU WALL-LLAHU EHAD
  ALL-LLAHUS SAMED
  LEM JELID WE LEM JULED
  WE LEM JEKUN L-LEHU KUFUWEN EHAD
  ( Thuaj: Ai, All-llahu është Një!
  All-llahu është mbështetja (Atij i mbështetet çdo krijesë).
  As s’ka lindur kë, as nuk është i lindur.
  Dhe Atij askush nuk i është i barabartë.)
 • Me pas shkojmë në ruku dhe përsërisim të njejtat veprime.
 •   670px-Pray-in-Islam-Step-7
 • Më pas drejtohemi.
 • 670px-Pray-in-Islam-Step-8
 • Biem në Sexhde dhe përsërisim të njejtat veprime si ne rekatin e parë.
 • Më pas ngrihemi nga Sexhdja e dytë dhe qëndrojmë ulur në gjunje dhe themi:
    ET-TEHIJJATU LIL-LAHI WES-SALAWATU WET-TAJJIBATU
  ES-SELAMU’ALEJKE EJJUHEN-NEBIJU
  WE RAHMETULL-LLAHI WE BEREKATUHU
  ES-SELAMU’ALEJNA WE’ALA’IBADIL-LAHIS-SALIHIN
  ESH-HEDU EN LA-IL-LAHE IL-LALL-LLAH
  WE ESH-HEDU ENNE MUHAMMEDEN’ABDUHU WE RESULUHU

  (Përshëndetjet i takojnë All-llahut, si dhe lutjet dhe fjalët e mira
  Paqja qoftë mbi ty, o Lajmëtar, si dhe mëshira e All-llahut dhe begatitë e Tij
  Paqja qoftë mbi ne dhe mbi të gjithë robërit e mirë të All-llahut
  Dëshmoj se s’ka hyjni tjetër pos All-llahut dhe se Muhammedi është
  robi dhe i dërguari i Tij)
  670px-Pray-in-Islam-Step-11
 • Kur Namazi është me më shumë se dy rekate atëherë çohemi dhe vazhdojmë rekatin e tretë.
 • Nësë namazi është me 4 rekate në rekatin e tretë çohemi në këmbë dhe kendojmë suren El Fatiha.
  Me pas  biem në ruku, bëjmë 2 sexhde dhe çohemi në këmbë për të filluar rekatin e katërt.
  Këndojmë suren El Fatiha, biem në ruku, bëjmë dy Sexhde dhe rrimë ulur në gjunjë dhe themi :
    ET-TEHIJJATU LIL-LAHI WES-SALAWATU WET-TAJJIBATU
  ES-SELAMU’ALEJKE EJJUHEN-NEBIJU
  WE RAHMETULL-LLAHI WE BEREKATUHU
  ES-SELAMU’ALEJNA WE’ALA’IBADIL-LAHIS-SALIHIN
  ESH-HEDU EN LA-IL-LAHE IL-LALL-LLAH
  WE ESH-HEDU ENNE MUHAMMEDEN’ABDUHU WE RESULUHU

  (Përshëndetjet i takojnë All-llahut, si dhe lutjet dhe fjalët e mira
  Paqja qoftë mbi ty, o Lajmëtar, si dhe mëshira e All-llahut dhe begatitë e Tij
  Paqja qoftë mbi ne dhe mbi të gjithë robërit e mirë të All-llahut
  Dëshmoj se s’ka hyjni tjetër pos All-llahut dhe se Muhammedi është
  robi dhe i dërguari i Tij)
    ALL-LLAHUME SAL-LI ‘ALA MUHAMMEDIN
  WE ‘ALA ALI MUHAMMED
  KEMA SAL-LEJTE ‘ALA IBRAHIME WE’ ALA ALI IBRAHIM
  INNEKE HAMIDUN MEXHID
  ALL-LLAHUME BARIK’ALA MUHAMMEDIN WE‘ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE’ALA IBRAHIME WE ‘ALA ALI IBRAHIM
  INNEKE HAMIDUN MEXHID

  (O All-llahu im, bekoje Muhammedin
  dhe familjen e tij, siç e bekove Ibrahimin
  dhe familjen e tij, Ti je i Falënderuar dhe i Lartësuar).
  (O All-llahu im, begatoje Muhammedin
  dhe familjen e tij, siç e begatove Ibrahimin
  dhe familjen e tij, Ti je i Falënderuar dhe i Lartësuar).
  ALL-LLAHUME RABBENA ATINA FID DUNJA HASENETEN
  WE FIL-AHIRETI HASENETEN WE KINA ‘ADHABEN NAR
  RABBENA GFIRLI WE LI WALIDEJJE WE LIL-MU’MININE
  JEWME JEKUMUL HISAB
  (O All-llahu im, Zoti ynë, na jep të mira në këtë botë
  dhe në botën tjetër, dhe na ruaj nga dënimi me zjarr
  Zoti ynë, më fal mua, prindërit e mi dhe besimtarët
  ditën kur do ta japim llogarinë)
 • Më pas themi:

  ES-SELAMU ‘ALEJKUM WE RAHMETULL-LLAH
  (kthejmë kokën në të djathtë)
  ES-SELAMU ‘ALEJKUM WE RAHMETULL-LLAH
  (kthejmë kokën në të majtë)
  670px-Pray-in-Islam-Step-12
 • Nëse namazi është me 2 rekate keto lutje i themi në uljen e fundit në rekatin e dytë.
 • E nëse namazi është me 3 rekate këto lutje i themi ne uljen e fundit ne rekatin e tretë.