Ramazani dhe gruaja muslimane

Ramazan-iftar

O ju që keni besuar ju është bërë juve obligim agjërimi (i muajit të Ramazanit)sikur që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm” (El-Bekare 183).

Nuk ka dyshim se ky ymet (muslimanët) janë nderuar me ardhjen e një muaji në të cilin ata pastrojnë shpirtrat nga gjynahet dhe kundërshtimet, trupat e tyre nga zakonet e këqija dhe veprat e ndyra. Allahu në këtë ajet Kur’anor shprehet qartazi se muaji i madhërueshëm i Ramazanit është bërë obligim për të gjithë muslimanët, burrat, gratë, të punësuarit e të papunët, të martuarit e beqarët, studentët e të rinjtë, e tjerë që janë me angazhime nga më te ndryshmet.

A lejohet që të agjëroj femra?!

Është një pyetje që në fakt në një shikim të thjesht tregon injorancë, por që për pjesën e njerëzve që i përkasin kategorisë së injorantëve dhe që nuk njohin fenë e Allahut, duhet të kemi një përgjigje.
Po, Allahu e ka bërë farz për muslimanin dhe për gruan muslimane agjërimin e muajit të begatë të Ramazanit, ashtu siç unë e ceka në fillim me ajetin 185 të sures “Bekare”. Është e vërtet që femrës nuk i lejohet agjërimi i ramazanit në disa raste por kjo nuk duhet të merret si justifikim para Allahut. Sot, disa prej grave muslimane thonë “unë nuk mund të agjëroj se dua të bëj drekën apo darkën”, “unë nuk mund të agjërojë sepse duhet të kujdesëm për fëmijët”, apo “unë nuk mund të agjërojë sepse më bërtet burri apo edhe më keq, është turp”.
Të gjitha këto ju drejtohem juve grave muslimane që nuk janë gjë tjetër vetëm se justifikime të cilët nuk kanë vlerë para Allahut, ditën kur nuk do bëj dobi as pasuria dhe as fëmija, por vetëm se punët dhe veprat e tua që ke bërë për hir të Allahut. E një ndër këto vepra është edhe agjërimi i Ramazanit në të cilin ka shpërblim të madh për të cilin na ka premtuar Allahu, e s’ka dyshim që Allahu e mban fjalën. Agjërimi motra dhe nëna imë janë garanci për ty në ditën e gjykimit, kur Allahu të thërras ty për të dhënë llogari. Transmetohet nga Abdullah ibn Amri se Pejgamberi s.a.v.s ka thënë:
“Agjërimi dhe Kur’ani ndërmjetësojnë për robin në ditën e gjykimit, Agjërimi thotë: O Allah, i kam larguar ata nga ushqimi dhe kënaqësitë, pra mundësoma mua që të ndërmjetësoj për ta, poashtu edhe Kur’ani thotë: O Allah i kam ndaluar ata nga gjumi i natës mundësoma mua që të ndërmjetësoj për ta, dhe Allahu xh.sh. ua mundëson” (Ahmedi).
Për gruan që agjëron, kujtoni fjalën e Pejgamberit sal-lAllahu alejhi ve sel-lem, i cili thotë: “Kur gruaja i fal pesë namazet, e agjëron Ramazanin, e ruan nderin e saj dhe respekton burrin, asaj do t’i thuhet hyj në xhennet nga cila derë të duash”. As profeti alejhi selam nuk e ka ndarë për femrën muajin e Ramazanit nga namazi, apo obligime të tjera madje ka premtuar xhenet në rast se ndjek këshillën e profetit alejhi selam.
Allahu ka premtuar kështu xhenet nëpërmjet muajit të mëshirës. E si të mos ndodh një gjë e tillë kur agjërimi është sikur e ka cilësuar Allahu në fjalën që transmeton prej Tij i dërguari ynë Muhamedi (salallahu alejhi ue selam): “Çdo punë e birit të Ademit është për të, me përjashtim të agjërimit, ai është për Mua dhe Unë do ta shpërblejë atë.”
Unë nuk do të zgjatëm më tepër por do i drejtohem motrave dhe nënave tona, jeni në kohë agjëroni pasi është obligim për juve e mos rrini pas justifikimeve e fjalëve të dynjasë. Profeti ,Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, ka thënë: “Kush e agjëron muajin e Ramazanit me bindje dhe besim në fenë islame do t’i falen gjynahet e mëparshme.” (Mutefekun alejhi).
I dërguari i Allahut ka thënë “Më erdhi Xhibrili e më tha: O Muhamed! Kush del nga Ramazani dhe nuk i janë falur gjynahet, do të hyjë në zjarr, atëherë Allahu e largoftë këtë njeri. Thuaj amin!’ Dhe unë thashë amin.” (Ibën Huzejme dhe Ibnu Hibani). Allahu mos na bëftë prej tyre, porse Allahu thotë: “Por, nëse agjëroni, kjo është akoma më mirë për ju, veç sikur ta dinit.” Bekare, 184.

Agjërim të lehtë dhe të pranueshëm.

Postimi i radhës

Gruaja jote

Shumicën prej artikujve që kam lexuar për martesën, fokusohen në atë se si gruaja duhet …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *