Si të bëhem Musliman ?

Sunni worshippers greet each other after attending prayers at a Sunni mosque on the first day of the Muslim festival of Eid-al-Adha in Baghdad, October 15, 2013. Muslims around the world celebrate Eid al-Adha to mark the end of the haj pilgrimage by slaughtering sheep, goats, camels and cows to commemorate Prophet Abraham's willingness to sacrifice his son, Ismail, on God's command. REUTERS/Thaier Al-Sudani (IRAQ - Tags: RELIGION SOCIETY)

Si të bëhesh musliman?

Ne dëshirojmë të sqarojmë se kjo çështje është shumë e lehtë.Allahu, i cili ka mundësi të bëjë gjithçka, është mbi të gjitha konceptimet dhe Ai i di mirë sekretet e të gjitha zemrave. Nëse ndokush dëshiron që vërtet të jetë musliman dhe ka bindje të plotë dhe besim të fortë se Islami është feja e vërtetë e urdhëruar nga Zoti për të gjithë njerëzit, atëherë, ai duhet të deklarojë “shehadetin”, dëshminë e besimit, pa vonim të mëtejshëm. Kur’ani i shenjtë është i qartë përsa i përket kësaj, siç thotë Allahu [domethënia e fjalëve
të Tij]:
“Feja e vetme në shikimin e Allahut është Islami”.[Kur’an 3:19]

Thotë Allahu në një tjetër ajet Kur’anor:
“Nëse ndokush kërkon fe tjetër përveç Islamit [nënshtrimit ndaj Allahut], atij kurrsesi nuk i pranohet dhe në botën tjetër ai do të jetë ndër ata që kanë humbur [vetveten në Zjarrin e ferrit]”.[Kur’an 3:85]

Veç kësaj, Islami është e vetmja fe që mbizotëron mbi të gjitha fetë tjera. Thotë Allahu në Kur’anin e shenjtë:
“Ty [Muhamed] ta zbritëm Librin [Kur’anin] në të vërtetën, që vërteton Librat e mëparshëm dhe është garantues i tyre…” [Kur’an 5:48]

Tregon Omeri r.a :”Pejgamberi i Allahut tha: ‘Islami bazohet mbi pesë [parimet vijuese]:
1.Të dëshmosh se askush nuk meriton të adhurohet pos Allahut dhe Muhamedi është i dërguar i Tij.
2.Të falesh pesë herë në ditë me përkushtim të plotë.
3.Të paguash zekatin [lëmoshë e detyrueshme].
4.Të bësh haxhin [pelegrinazhi në Mekë]
5.Të agjërosh gjatë muajit të Ramazanit.

Shehadeti mund të thuhet kështu:
“Esh-hedu enla ilahe ila-allah ue esh-hedu enne Muhameden resul-allah”.
Përkthimi në shqip është:
“Dëshmoj se nuk ka Zot [të adhuruar me meritë] përveç Allahut, dhe dëshmoj se Muhamedi është i dërguar i Allahut”.

Prapëseprapë, kjo nuk do të ishte e mjaftueshme për ndonjë që vetëm ta shprehë këtë me gojë, qoftë privatisht apo në publik, por ai duhet të besojë në të me zemër me një bindje të fortë dhe besim të palëkundshëm. Nëse është i sinqertë dhe pajtohet me mësimet e Islamit gjatë tërë jetës së tij, ai do ta gjejë veten si një person të ringjallur.Kjo do ta nxisë atë për të luftuar edhe më shumë që të përmirësojë karakterin e tij dhe t’i afrohet më shumë përsosmërisë. Drita e besimit të gjallë do ta mbushë zemrën e tij gjersa ai të bëhet mishërim i atij besimi.

Çka pas deklarimit të vetës si musliman?

Personi pastaj duhet të dijë nocionin e vërtetë themelor të kësaj dëshmie, i cili tregon njësinë e Allahut, dhe t’i përmbushë kërkesat e tij.
Ai duhet të sillet në përputhje me këtë, duke zbatuar këtë besim të vërtetë në çdo gjë që ai bën apo flet.

Çfarë kuptimi kanë fjalët e “shehadetit”?

Çështja me rëndësi që çdo musliman duhet ta dijë shumë mirë, është e vërteta se nuk ka të adhuruar [perëndi] tjetër përveç Allahut. Ai – i lartësuar qoftë – është i vetmi Zot i vërtetë që meriton të adhurohet i vetëm, meqenëse Ai është Dhuruesi i jetës dhe Mbikëqyrësi dhe Furnizuesi i njerëzimit dhe i gjithë krijesave me gjithë bujarinë e Tij të pakufishme. Njeriu duhet ta adhurojë Allahun, përveç të cilit askush s’është i denjë të adhurohet.Pjesa e dytë e shehadetit [ue esh-hedu ene Muhameden resul-Allah] ka kuptimin se Muhamedi [paqja qoftë mbi të] është robi dhe i dërguari i zgjedhur nga Allahu. Askush nuk guxon t’i ketë dy opinione rreth kësaj çështjeje. Në fakt, muslimani duhet t’i bindet urdhrave të Pejgamberit [paqja qoftë mbi të], t’i besojë asaj çfarë ai ka thënë, t’i praktikojë mësimet e tij, t’i shmanget asaj çka ai ka ndaluar, dhe ta adhurojë vetëm Allahun në pajtim me atë që i është shpallur atij, se të gjitha mësimet e Pejgamberit në fakt ishin shpallje dhe frymëzim të bartura te ai nga Allahu.

Çfarë do të thotë adhurim?

Kjo thjesht ka kuptimin e pasqyrimit të përkushtimit tësinqertë, duke shfaqur nderim ndaj Allahut. Në kuptim më të thellë, ai nënkupton tërë bindjen dhe dëgjueshmërinë e plotë ndaj urdhrave të Allahut, njëlloj si në të folur, ashtu edhe në veprat e njeriut, qofshin ato të dukshme apo të fshehta.
Adhurimi ndahet në dy kategori:
– i dukshëm [i qartë apo i jashtëm]
– i padukshëm [i fshehur apo i brendshëm]

Adhurimi i dukshëm përfshin aktet si shqiptimi i dy pjesëve të “shehadetit”, kryerja e faljes [namazit], dhënia e zekatit [detyrim ndaj të varfërve], leximi i Kur’anit të shenjtë, lutja, adhurimi i Allahut duke e lavdëruar Atë, pastrimi i trupit tonë para faljes, etj.Ky lloj i adhurimit është i shoqëruar me lëvizjen e pjesëve të trupit të njeriut.Adhurimi i padukshëm është të besosh në Allahun, në Ditën e Gjykimit [në jetën e përtejme], në engjëjt, në librat e Allahut, në caktimin hyjnor të fatit [se e mira dhe e keqja janë vendosur vetëm nga Allahu].Ky lloj i adhurimit nuk përfshin lëvizjet e trupit, por ky pa dyshim ka lidhje me zemrën e njeriut, gjë që ma pas ndikon na mënyrën e jetës së tij.
Duhet të kihet parasysh se çdo adhurim i bërë për tjetër përveç për Allahun, do të jetë i refuzuar sikurse një formë e politeizmit dhe kjo shkakton femohimin.

Hapi tjetër për një të rikthyer rishtas në Islam, është pastrimi i vetës duke bërë një dush të plotë. Ai pastaj duhet të vendosë të pajtohet me ligjet dhe parimet e Islamit në tërësi.Ai duhet t’i mohojë të gjitha format e politeizmit dhe besimet e gabuara. Ai duhet ta refuzojë të pavërtetën dhe të jetë i drejtë. Refuzimi i këtillë i të pavërtetës dhe të qenit i drejtë, është një nga kushtet e motos së Islamit, që është: La ilahe ilallah.

Allahu thotë në Kur’an:
“… kushdo që mohon të keqen dhe beson në Allahun, ai është kapur për lidhjen më të fortë që kurrë nuk këputet…” [Kur’an 2:256]

Ne duhet ta dimë se kur deklarojmë nga zemra jonë se “nuk ka të adhuruar [Zot] tjetër përveç Allahut”, kjo përfshin nga ana jonë dashuri, devotshmëri, besim dhe nënshtrim ndaj rregullave të Islamit, të cilat janë ligjërisht detyruese për të gjithë muslimanët. Kjo është një kërkesë e “s’ka të adhuruar tjetër përveç Allahut”: të duash për hir të Allahut dhe të refuzosh për hir të Allahut.Kjo është spiranca më e fortë e besimit, e cila konkretizon kuptimin e “EL UELA” dhe “EL BERA”. Kjo do të thotë se një musliman duhet t’i dojë dhe të jetë besnik ndaj vëllezërve të tij muslimanë. Ai duhet, si një praktikë, ta ndajë vetveten plotësisht nga mosbesimtarët dhe mos të pranojë të ndikohet nga ata në çështjet fetare dhe në ato të kësaj bote.

Ne po e përfundojmë duke iu lutur Allahut që t’i pastrojë zemrat dhe shpirtrat e atyre qëjanë kërkues të sinqertë të së vërtetës dhe t’i bekojë të gjithë besimtarët.     Amin