79 – SHLYERJA E BETIMEVE TË PAPLOTËSUARA

›  2151.  Saib Ibn Jezidi r.a. tregon: “Një sa në kohën e Pejgamberit a.s. ishte sa një mudd i kohës suaj sot plus një të tretën e këtij muddi. (Më pas kjo masë u shtua edhe më shumë në kohën e kalifit Umevij, Umer Ibn Abdulaziz)” (6712)
›  2152.  Enesi r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. është lutur (për popullin e Medines) duke thënë: “O Allah! Bekoji ata në masat e tyre, në sain e tyre dhe në muddin e tyre!” (6714)

Postimi i radhës

Milingona dhe Mjalti

Rrugës duke ecur milingona pa një copë mjalti. U ndal, e provoi dhe deshi të …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *