Hadithe te Buhariut

JETA DHE VEPRA E IMAM BUHARIUT

Vitet e tij të para Imam al-muhadithin Habrat Imam Ebu Abdullah Muhamed ibn Ismail el-Buhariu ka lindur ditën e 13 të muajit islam të Shevalit në vitin 194 pas hixhretit, në qytetin e famshëm Buhara, në tokën “përtej kanalit”, që aktualisht quhet Uzbekistan. Babai i Imam Buhariut, Ismail ibn Mughirah …

Lexo më shumë »

90 – TEUHIDI

›  2220.  Aishja r.a. tregon: “Pejgamberi a.s. dërgoi (një njësi luftarake) nën komandën e një burri, i cili gjithnjë u printe shokëve të tij në falje dhe gjithnjë e përfundonte këndimin e tij me: “Thuaj: Ai është Allahu, Një dhe i Vetëm … – Kul Huv-Allahu Ehad…” (Kuran, sure nr.112) …

Lexo më shumë »

88 – DËSHIRAT

›  2210.  Tregohet se Enesi r.a. ka thënë: “Po të mos e kisha dëgjuar Pejgamberin a.s. të thotë: “Mos e dëshironi vdekjen”-, unë do ta kisha dëshiruar atë.” (7233) ›  2211.  Ebu Hurejra r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: “Askush prej jush nuk duhet ta dëshirojë …

Lexo më shumë »

87 – GJYKIMET

›  2199.  Enesi r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: “Dëgjojeni dhe bindjuni sunduesit tuaj musliman edhe sikur ai të ishte skllav abisinias me kokën si rrush i thatë.” (7142) ›  2200.  Ebu Hurejra r.a. tregon se Pejgamberi a,s. ka thënë: “Ju do të keni shumë dëshirë …

Lexo më shumë »

86 – FITNET

›  2187.  Ibn Abbasi r.a. tregon se Pejgamberi a.s. ka thënë: “Kush shpreh mospëlqim për një gjë që bën sunduesi i tij, duhet të tregohet i duruar, sepse, kush nuk del jashtë bindjes ndaj sunduesit të vet, qoftë edhe një pëllëmbë, do të vdesë si ata që kanë vdekur në …

Lexo më shumë »

85 – SHPJEGIMI I ËNDRRAVE

›  2176.  Enes Ibn Malik r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: “Një ëndërr e mirë (dhe e vërtetë) e një besimtari të drejtë është një nga dyzet e gjashtë pjesët e Pejgamberisë.” (6983) ›  2177.  Ebu Said Hudriu r.a. tregon se e ka dëgjuar Pejgamberin a.s. …

Lexo më shumë »

84 – PENDIMI

›  2175.  Ibn Mesudi r.a. tregon se dikush tha: “O i Dërguari i Allahut! A do të ndëshkohemi për atë që kemi bërë në periudhën e padijes paraislame?” Pejgamberi a.s. tha: “Kush punon mirësi e drejtësi në Islam, nuk do të ndëshkohet për çfarë ka bërë në kohën e padijes …

Lexo më shumë »

83 – GJOBA E GJAKËSIT

›  2170.  Ibn Umeri r.a. tregon se Pejgamberi a.s. ka thënë: “Ai që mban armët ngrehur kundër nesh, nuk është prej nesh.” (6874) ›  2171.  Abdullahu r.a. tregon: “I Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: “Gjaku i muslimanit që dëshmon se nuk ka asnjë të adhuruar të merituar, përveç Allahut …

Lexo më shumë »

82 – DËNIMET

›  2166.  Ebu Burda Ensariu r.a. tregon se e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut a.s. të thotë: “Mos i jepni kujt më shumë se dhjetë fshikullime, përveçse në ato raste kur ai ka bërë krim që meriton një ndëshkim tjetër të ligjshëm të përcaktuar nga Allahu i Madhëruar.” (6850) …

Lexo më shumë »