88 – DËSHIRAT

›  2210.  Tregohet se Enesi r.a. ka thënë: “Po të mos e kisha dëgjuar Pejgamberin a.s. të thotë: “Mos e dëshironi vdekjen”-, unë do ta kisha dëshiruar atë.” (7233)
›  2211.  Ebu Hurejra r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: “Askush prej jush nuk duhet ta dëshirojë vdekjen, sepse, nëse është mirëbërës, atëherë ai mundet që t’i shtojë veprat e tij të mira dhe, në qoftë se është keqbërës, atëherë të mundohet që të heqë dorë prej tyre dhe të pendohet.” (7235)

Postimi i radhës

Milingona dhe Mjalti

Rrugës duke ecur milingona pa një copë mjalti. U ndal, e provoi dhe deshi të …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *