ernest bilbili

Xhibrili(a.s) dhe Profeti(s.a.s)

Ebu Hurejra r.a. tregon: “Një ditë, ndërsa i Dërguari i Allahut a.s. ishte ulur mes njerëzve, Xhibrili shkoi drejt e tek ai dhe i tha: “Ç’është iniani?” I Dërguari i Allahut a.s. iu përgjigj: “hnani është të besosh në Allahun, në Melekët e Tij, në Takimin me Të, në të …

Lexo më shumë »

UMERI (r.a) DHE KOPSHTI I TIJ

Ibn Umeri r.a. tregon se babai i tij, Umeri në kohën e të Dërguarit të Allahut, dha sadaka nga pasuria e tij një kopsht hurmash të quajtur Thamg. Umeri tha: “O i Dërguari i Allahut, kam një gjë nga pasuria ime, e cila për mua është e shtrenjtë dhe desha …

Lexo më shumë »

DHURATA DHE LËMOSHA

Ebu Hurejra r.a. tregon: “I Dërguari i Allahut a.s., sa herë që i sillnin ndonjë ushqim, pyeste për të, nëse ia kishin sjellë si dhuratë apo si lëmoshë. Po t’i thoshin se ia kishin sjellë si lëmoshë, ai u thoshte shokëve të tij që ta hanin, ndërsa vetë nuk hante …

Lexo më shumë »

Thuaj: “Ai, Allahu është Një!

Surja 112: El ihlas (mekase) 4 ajete Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! 1. Thuaj: “Ai, Allahu është Një! 2. Allahu është Samed! 3. Ai as s‟ka lindur kë, as nuk është i lindur, 4. dhe me Të askush nuk është i barabartë.” Shpjegimi i ajeteve – “Thuaj: Ai, Allahu është Një!” …

Lexo më shumë »

Dhe për hir të Zotit tënd, duro !

“Dhe për hir të Zotit tënd, duro !” Me durimin tënd, syno vetëm shpërblimin dhe kënaqësinë e Allahut ! Profeti (a.s) i zbatoi menjëherë urdhërat e Zotit të tij. Ai i paralajmëroi njerëzit, u sqaroi të gjitha urdhërat hyjnorë dhe i njohu ata me madhështinë e Allahut të Lartësuar. Ai …

Lexo më shumë »