Ju keni fenë tuaj dhe unë kam fenë time

islamic_wallpaper_by_shorawak-d4982nc
”Ju keni fenë tuaj dhe unë kam fenë time” 

Secili grup do të ndjekë rrugën e vet, ashtu siç i shkon për shtat, sikurse thotë i Lartësuari në një ajet tjetër :

”Thuaj : ”Secili vepron sipas rrugës së vet, dhe Zoti juaj e di më së miri se cili është në rrugë më të drejtë ”.
{Isra, 84}

Ose ne ajetin tjetër :

”Ka prej tyre që e besojnë atë (Kuranin), ashtu siç ka që nuk e besojnë. Zoti i njeh më së miri kokëfortit. Po nëse ata të mohojnë ty, thuaju: ”Mua më takon vepra ime ejuve vepra juaj. Ju nuk përgjigjeni për atë që bëj unë, e as unë për atë që bëni ju !” {Junus 40,41 }

SURJA EL KAFIRUN, AJETI 6

Marrë nga Tefsiri i Abbdurrahman ibn Nasir El sa’dij

Postimi i radhës

Morali i mire me pak fjale !

Thote i madheruari” Pranoje atë që të falin, urdhëro për mirësi dhe rri larg të …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *