Hadithe

Xhibrili(a.s) dhe Profeti(s.a.s)

Ebu Hurejra r.a. tregon: “Një ditë, ndërsa i Dërguari i Allahut a.s. ishte ulur mes njerëzve, Xhibrili shkoi drejt e tek ai dhe i tha: “Ç’është iniani?” I Dërguari i Allahut a.s. iu përgjigj: “hnani është të besosh në Allahun, në Melekët e Tij, në Takimin me Të, në të …

Lexo më shumë »

UMERI (r.a) DHE KOPSHTI I TIJ

Ibn Umeri r.a. tregon se babai i tij, Umeri në kohën e të Dërguarit të Allahut, dha sadaka nga pasuria e tij një kopsht hurmash të quajtur Thamg. Umeri tha: “O i Dërguari i Allahut, kam një gjë nga pasuria ime, e cila për mua është e shtrenjtë dhe desha …

Lexo më shumë »

DHURATA DHE LËMOSHA

Ebu Hurejra r.a. tregon: “I Dërguari i Allahut a.s., sa herë që i sillnin ndonjë ushqim, pyeste për të, nëse ia kishin sjellë si dhuratë apo si lëmoshë. Po t’i thoshin se ia kishin sjellë si lëmoshë, ai u thoshte shokëve të tij që ta hanin, ndërsa vetë nuk hante …

Lexo më shumë »

XHENETI DHE XHEHENEMI

Nga Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: Allahu kur krijoi Xhenetin dhe Zjarrin (Xhehenemin), e dërgoi Xhibrilin në Xhenet duke i thënë: “Shko dhe shih se ç’kam përgatitur për banorët e tij”.”Atëherë …

Lexo më shumë »

DURIMI I ALLAHUT TE MADHERUAR

Ebu Musa r.a. tregon se Pejgamberi a.s. ka thënë: “Askush nuk është më Durimtar se Allahu i Madhëruar ndaj fjalëve fyese e dëshpëruese që Ai i dëgjon nga njerëzit! Ata i ngjisin Atij bir (a pasardhës e fëmijë), por prapëseprapë Ai u dhuron atyre shëndet dhe furnizim!” (Transmeton Buhariu)

Lexo më shumë »

SEXHDET NE KUR’AN

Ibn Umeri r.a. tregon: “Sa herë që Pejgamberi a.s. na këndonte sure në të cilat kishte sexhde, atëherë ai binte në sexhde, pastaj edhe ne binim në sexhde bashkë me të, ndërsa disa prej nesh nuk gjenin vend për të vënë kokën në sexhde (pasi kishte shumë njerëz).” (Transmeton Buhariu)

Lexo më shumë »

NE NAMAZ NUK FLITET

Ibn Mesudi r.a. tregon: “Në fillim ne e përshëndesnim Pejgamberin a.s., kur ishte duke u falur dhe ai na e kthente përshëndetjen. Por, kur u kthyem (nga mërgimi) nga Nexhashiu (mbreti i Abisinisë), ne e përshëndesnim atë (kur ishte duke u falur), por ai (a.s.) nuk na e kthente më …

Lexo më shumë »

HADITH KUDSIJ

  Nga Ebu Hurejre(Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: Namazi i atij që nuk e ka kënduar thelbin e Kuranit (suren Fatiha) gjatë faljes është i paplotësuar (i mangët) dhe i ka përsëritur këto …

Lexo më shumë »

MOS U ZEMERO

Nga Ebu Hurejre redijall-llahu anhu, transmetohet: “Një njeri i tha të Dërguarit të All-llahut, sal-lallahu alejhi ve sel-lem: ‘Më këshillo.’ I Dërguari tha: ‘Mos u zemëro!’ Ky e përsëriti pyetjen disa herë. I Dërguari sërish tha: ‘Mos u zemëro!'” (Transmeton Buhariu)

Lexo më shumë »