HADITH KUDSIJ 16

Nga Ibën Abasi (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) duke transmetuar nga Zoti i tij ka thënë: “Allahu i ka shkruar (përcaktuar) veprat e mira dhe ato të këqij. Pastaj ka shpjeguar se ai që ka pasur për qëllim ta kryejë një vepër të mirë dhe nuk e ka kryer Allahu do t’ia shkruajë një vepër të mirë të plotë, e nëse e ka kryer, atëherë Allahu do t’ia shkruajë sa dhjetë të mira deri në “shtatëqind të mira, e madje edhe më tepër. Nëse njeriu ka pasur për qëllim një vepër të keqe dhe nuk e ka kryer, Allahu do t’ia shkruajë një vepër të mirë të plotë, por nëse e ka kryer, Allahu do t’ia shkruajë vetëm një vepër të keqe.

(Buhariu nr. 6491, Muslimi nr.131)

Postimi i radhës

Milingona dhe Mjalti

Rrugës duke ecur milingona pa një copë mjalti. U ndal, e provoi dhe deshi të …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *