Hadithe Kudsij

HADITH KUDSIJ 40

Nga Ebu Seid h.udriu (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: Allahu do t’u thotë banorëve të Xhenetit: “O banorë të Xhenetit!” ata do të thonë: “Zoti ynë, po të përgjigjemi, jemi nën dëshirën e …

Lexo më shumë »

HADITH KUDSIJ 39

Nga Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: U zunë Xheneti dhe Xhehenemi ndërmjet vete dhe Xheneti tha: “O Zot ç’është me mua që futen tek unë njerëzit e dobët dhe të vobektit”? …

Lexo më shumë »

HADITH KUDSIJ 38

Nga Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: Allahu kur krijoi Xhenetin dhe Zjarrin (Xhehenemin), e dërgoi Xhibrilin në Xhenet duke i thënë: “Shko dhe shih se ç’kam përgatitur për banorët e tij”.”Atëherë …

Lexo më shumë »

HADITH KUDSIJ 37

Nga Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: Allahu thotë: “Kam përgatitur për robërit e mirë atë që syri nuk ka parë, veshi nuk ka dëgjuar dhe as që ka paramenduar zemra e …

Lexo më shumë »

HADITH KUDSIJ 36

Nga Ebu Hurejre dhe Enesi (Allahu qoftë i kënaqur me ta) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: Besimtarët do të tubohen në Ditën e Ringjalljes dhe do të thonë: “T’i themi dikujt të ndërmjetësojë për ne tek All-llahu!” dhe do …

Lexo më shumë »

HADITH KUDSIJ 35

Nga Abdullah ibën Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se e ka dëgjuar të Dërguarin (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) duke thënë: Qëndrimi juaj në këtë botë karshi popujve që jetuan para jush është i ngjashëm sa koha mes namazit të ikindisë dhe perëndimit të …

Lexo më shumë »

HADITH KUDSIJ 34

Nga Enesi (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se ka thënë: e dëgjova të Dërguarin e Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) duke thënë: Allahu i Madhëruar ka thënë: “O biri i Ademit, derisa të më lutesh Mua dhe të kërkosh nga Unë (falje), Unë do …

Lexo më shumë »

HADITH KUDSIJ 33

Nga Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) i ka përcjellë fjalët e Zotit dhe Krijuesit të tij, të Fuqishmit dhe të Madhërishmit: Një rob (i Allahut) bëri një mëkat dhe tha: “O Zoti im, …

Lexo më shumë »

HADITH KUDSIJ 32

Nga Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: Një njeri, i cili ia kishte ngarkuar vetes disa mëkate të mëdha, kur ra në shtratin e vdekjes u tha djemve të vet: “Kur të …

Lexo më shumë »

HADITH KUDSIJ 31

Nga Xhundubi (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të)ka thënë: Një njeri tha: Pasha Allahun, Allahu nuk do ta falë filanin! Në këtë rast Allahu i Lartësuar tha: “Kush është ai, që betohet se Unë nuk do …

Lexo më shumë »