Dielli dhe hëna udhëtojnë sipas një përcaktimi të saktë

space-world-221523-1
5-”Dielli dhe hëna udhëtojnë sipas një përcaktimi të saktë”.

6-”Edhe yjet dhe bimët i bëjnë përulje (dëshirës së Rrahmanit)”.

Allahu i Madhëruar e krijoi Diellin dhe Hënën dhe i vendosi të lëvizin sipas një regulli të përcaktuar e të pandryshuar. Këtë e bëri si mëshirë për robërit e Tij dhe si përkujdesje ndaj tyre. Allahu i Madhëruar i vendosi ato në qiell, që nëpërmjet tyre , krijesat të arrijnë shumë dobi, për shembull, të llogarisin vitet, të përcaktojnë kohën dhe afatet në marrëdhëniet mes tyre etj.

Yejt në qiell dhe pemët në tokë e njohin madhështinë e Zotit të tyre dhe i bien  në sexhde Atij. Ata i nënshtrohen që të shfrytëzohen për atë që i krijoi, pra për dobinë e krijesave në tokë.

SURJA RRAHMAN, AJETET 5,6

Marrë nga Tefsiri i Abbdurrahman ibn Nasir El sa’dij

Postimi i radhës

Morali i mire me pak fjale !

Thote i madheruari” Pranoje atë që të falin, urdhëro për mirësi dhe rri larg të …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *