Çfarë është përcjellë në lidhje me thirrjen e Pejgamberit a.s. për pasuesit e tij drejt Teuhidit (Njësimit) të Allahut të Lartësuar

Kapitulli: 1589. Çfarë është përcjellë në lidhje me thirrjen e Pejgamberit a.s. për pasuesit e tij drejt Teuhidit (Njësimit) të Allahut të Lartësuar

›  2220.  Aishja r.a. tregon: “Pejgamberi a.s. dërgoi (një njësi luftarake) nën komandën e një burri, i cili gjithnjë u printe shokëve të tij në falje dhe gjithnjë e përfundonte këndimin e tij me: “Thuaj: Ai është Allahu, Një dhe i Vetëm … – Kul Huv-Allahu Ehad…” (Kuran, sure nr.112) Kur ata u kthyen (nga lufta), ata ia përmdën këtë gjë Pejgamberit a.s.. Ai u tha: “Pyeteni pse e bën këtë.” Ata e pyetën atë dhe ai u tha: “Veproj kështu sepse ajo (sure) përmend Cilësitë e të Gjithëmëshirshmit dhe dua shumë që ta këndoj atë (gjatë namazit).” Pejgamberi a.s. u tha: “I thoni atij se Allahu e do atë!” (7375)

Postimi i radhës

Milingona dhe Mjalti

Rrugës duke ecur milingona pa një copë mjalti. U ndal, e provoi dhe deshi të …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *