Shtëpia / Uncategorized (page 20)

Uncategorized

28 – HAXHI (VIZITA NE MEKE)

›  769.  Ibn Abbasi r.a. tregon: “Fadli (vëllai i tij) po udhëtonte hipur në deve pas të Dërguarit të Allahut (a.s.). Në atë kohë erdhi një grua nga fisi Hath’an dhe Fadli filloi ta vështronte atë. Ajo e vështroi, gjithashtu. Pejgamberi a.s. ia ktheu fytyrën Fadlit nga ana tjetër. Gruaja …

Lexo më shumë »

26 – ZEKATI

›  702.  Ibn Abbasi r.a. tregon se Pejgamberi a.s. dërgoi Muadhin r.a. në Jemen dhe i tha: “Ftoji njerëzit të dëshmojnë se nuk ka të adhuruar tjetër të merituar përveç Allahut dhe se unë jam i Dërguari i Allahut (Laa ilalic il- lAllali ve enne resnlullali). Në qoftë se të …

Lexo më shumë »

25 – XHENAZET

›  633.  Ebu Dherri r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: “Më erdhi një i dërguar nga Zoti im dhe më përgëzoi (duke më thënë) se, kushdo nga pasardhësit e mi që vdes duke mos i vënë në asnjë mënyrë shok Allahut në adhurim (duke adhuruar vetëm …

Lexo më shumë »

24 – SEHVI SEXHDEJA

›  631.  Ibn Mesudi r.a. tregon: “Një herë, i Dërguari i Allahut a.s. e fali namazin e drekës pesë rekatë. Dikush e pyeti atë nëse ishte shtuar gjë në namaz. Ai (a.s.) tha: “E ç’është ajo?” Ai iu përgjigj: “Fale pesë rekatë.” Kështu që i Dërguari i Allahut a.s. ra …

Lexo më shumë »

21 – NAMAZI TEHEXHXHUD

›  590.  Ibn Abbasi r.a. tregon: “Sa herë që Pejgamberi a.s. ngrihej për të falur namazin e natës, thoshte: “Allahumme Ente Kajjimus-semavati vel-erdi ve men fihinne, ve lekel-hamd. Ente Nurus- semavati vel-erdi ve men fihinne, ve lekel-hamd. Ente Melikus-semavati vel- erdi ve men fihinne, ve lekel-hamd. Entel-Hakku ve va’dukel-Hakk, ve …

Lexo më shumë »

20 – SHKURTIMI I NAMAZIT

›  575.  Ibn Abbasi r.a. tregon se një herë Pejgamberi a.s. qëndroi për nëntëmbë- dhjetë ditë si mysafir dhe në të gjitha ditët ai i fali namazet të shkurtuara. (1080) ›  576.  Jahja Ibn Is’hak tregon: “E kam dëgjuar Enesin r.a. të thotë: “U nisëm me Pejgamberin a.s. nga Medina …

Lexo më shumë »

19 – SEXHDET NE KUR’AN

›  569.  Ibn Mesudi r.a. tregon: “Pejgamberi a.s. këndoi kur ishte në Mekë sure/z En-Nexhm (Ylli, nr. 53) dhe ra në sexhde gjatë këndimit të saj. Kështu bënë edhe ata që qenë aty me të, përveç një të moshuari i cili mori një grusht guralecash ose dheu, e afroi deri …

Lexo më shumë »