Shtëpia / Hadithe Kudsij (page 3)

Hadithe Kudsij

HADITH KUDSIJ 20

Nga Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: Dyert e Xhenetit janë të hapura të hënave dhe të enjteve, dhe secilit rob të Allahut, i cili nuk i ka bërë Allahut shok (në …

Lexo më shumë »

HADITH KUDSIJ 19

Nga Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: Krenaria është mbështjellësi Im (rida-pjesa e lartë e ihramit), ndërsa madhështia është petku Im (izar-pjesa e poshtme e ihramit), pra kush dëshiron të matet me …

Lexo më shumë »

HADITH KUDSIJ 18

Nga Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Allahu do të thotë në Ditën e Gjykimit: O biri i Ademit, Unë rashë i sëmurë, e ti nuk më vizitove! Njeriu do të thotë: …

Lexo më shumë »

HADITH KUDSIJ 17

Nga Ebu Dherr Gafariu (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) i ka përcjellë fjalët e Zotit dhe Krijuesit të tij, të Fuqishmit dhe të Madhërishmit, i cili ka thënë: “O robërit e mi, Unë ia kam …

Lexo më shumë »

HADITH KUDSIJ 16

Nga Ibën Abasi (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) duke transmetuar nga Zoti i tij ka thënë: “Allahu i ka shkruar (përcaktuar) veprat e mira dhe ato të këqij. Pastaj ka shpjeguar se ai që ka …

Lexo më shumë »

HADITH KUDSIJ 15

Nga Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: Allahu i Lartësuar thotë: “Unë jam ashtu siç më parafytyron robi. Jam me të kur më përkujton. Nëse më kujton në vete, edhe Unë e …

Lexo më shumë »

HADITH KUDSIJ 14

Nga Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: Allahu i Lartësuar ka një numër të madh të melekëve (engjëjve), të cilët kërkojnë tubime, në të cilat përmendet emri i Allahut.Kur i gjejnë tubimet …

Lexo më shumë »

HADITH KUDSIJ 13

Nga Adij ibën Hatim (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se ka thënë: Isha te i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) kur erdhën te ai dy burra: njëri ankohej nga vobekësia, e tjetri nga vjedhësit. I Dërguari i Allahut tha: “Sa u përket …

Lexo më shumë »

HADITH KUDSIJ 12

Nga Ebu Mesudi (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: Një njeri, prej atyre që kanë jetuar para jush, është thirrur në llogari. Te ai nuk u gjet asgjë tjetër e mirë, përveç se ai …

Lexo më shumë »

HADITH KUDSIJ 11

Nga Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahu qofshin mbi të) ka thënë: Allahu thotë: “O biri i Ademit shpenzo, e Unë do të shpenzoj për ty!” (Buhariu nr. 4684, Muslimi nr. 993)

Lexo më shumë »