Shtëpia / Florenc Duhanxhiu (page 66)

Florenc Duhanxhiu

014. IBRAHIM

14:1 – Elif, Lamë, Ra. (ky është) Libër; Ne ta shpallëm ty që me urdhërin e Zotit t’i nxjerrësh njerëzit prej errësirës në dritë; (t’i nxjerrësh prej errësirës) në rrugë të Fuqiplotit, të Falënderuarit. 14:2 – Të All-llahut, i të cilit është ç’ka në qiej dhe ç’ka në tokë. Është …

Lexo më shumë »

013. ER-RA’D

13:1 – Elif, Lamë, Mimë, Ra. Këto ajete të kësaj kaptine dhe e tërë ajo që t’u shpall ty nga Zoti yt, janë realitet, por shumica e njerëzve nuk besojnë. 13:2 – All-llahu është Ai që ngriti qiejt pa ndonjë shtyllë. Ju i shihni ato. Ai u vendos mbi Arsh …

Lexo më shumë »

012. JUSUF

Surja Jusuf (medinase) 111 ajete Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Elif, Lam, Ra. Këto janë ajete të Librit të qartë! Ne e zbritëm Kuranin në arabisht, që ju të mendoni. Ne po të përcjellim më të bukurin rrëfim, ndërkohë që më parë ti nuk kishe marrë të tilla …

Lexo më shumë »

011. HUD

Surja :  Hud  (mekase)  123 ajete Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Elif, Lam, Ra. Libër me ajete që janë përkryer me urtësi dhe pastaj janë shtjelluar nga ana e Atij që është i Urtë e i Gjithëdijshëm, që të mos adhuroni asgjë tjetër përveç Allahut. Dijeni mirë se …

Lexo më shumë »

010. JUNUS

  Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Elif, Lam, Ra. Këto janë ajetet e librit të pacenueshëm. 2 A ishte çudi për njerëzit, që Ne një njeriut nga mesi i tyre i thamë: “Tërhiqjaju vërejtjen njerëzve, kurse ata që besuan gëzoi se me të vërtetë kanë pozitë të lartë …

Lexo më shumë »

009. ET-TEUBEH

Surja Teube (medinase) 129 ajete Deklarim nga Allahu dhe i Dërguari i Tij për distancim nga çdo detyrim e marrëveshje e lidhur me idhujtarët. “Lëvizni mbi tokë edhe katër muaj, por dijeni se ju nuk mund t’i shpëtoni Allahut dhe se, pa dyshim, Allahu ka për t’i poshtëruar mohuesit.” Ky …

Lexo më shumë »

008. EL ENFAL

Surja 7:  El Enfal (medinase) 75 ajete Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Atyre që të pyesin për plaçkën e luftës, thuaju: “Plaçka e luftës është çështje e Allahut dhe e të Dërguarit, prandaj kini frikë Allahun, rregulloni marrëdhëniet me njëri-tjetrin dhe bindjuni Allahut dhe të Dërguarit të Tij, …

Lexo më shumë »

007. EL EA’RAF

Surja 7: – A’raf (mekase), 206 ajete Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Elif, Lam, Mim, Sad. Ky Libër të është shpallur i tillë që ti të mos ndiesh aspak ngushtim në gjoks prej tij! Ai të është shpallur që, nëpërmjet tij, të paralajmërosh të tjerët dhe të përkujtosh …

Lexo më shumë »

006. EL EN’AM

Surja 6:  El En’am (mekase) 165 ajete Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Lavdia e plotë i qoftë vetëm Allahut, që krijoi qiejt dhe Tokën, vendosi errësirat e dritën. Megjithatë, mohuesit sajojnë zota të tjerë si të barabartë me Zotin e tyre. Është Ai që ju krijoi nga balta, …

Lexo më shumë »

005. EL MAIDE

  Surja 5 – El maideh (Sure medinase) 120 ajete   Me emrin e Allahut, të Mëshirshmit, Mëshiruesit! 1. O ju që keni besuar! Plotësoni detyrimet! Bagëtitë janë të lejuara për ju, me përjashtim të atyre që do t’ju lexohen dhe përveç gjahut, që nuk është i lejuar përderisa gjendeni …

Lexo më shumë »