Shtëpia / Florenc Duhanxhiu (page 65)

Florenc Duhanxhiu

024. EN-NUR

24:1 – (Kjo është) Kaptinë të cilin Ne e shpallëm dhe Ne e bëmë detyrim të domosdoshëm (zbatimin e dipozitave që theksohen në të) dhe Ne parashtruam në të argumente të qarta në mënyrë që të merrni mësim. 24:2 – (dispozitë obliguese është që) Laviren dhe lavirin t’i rrahni, secilit …

Lexo më shumë »

023. MU’MINUN

23:1 – Është e sigurtë se kanë shpëtuar besimtarët: 23:2 – ata të cilët janë të përulur dhe janë të kujdesshëm gjatë faljes së namazit, 23:3 – dhe ata të cilët i shmangën të kotës (fjalë a punë), 23:4 – dhe ata të cilët rregullisht japin zeqatin, 23:5 – dhe …

Lexo më shumë »

022. EL HAXH

22:1 – O ju njerëz, ruanu dënimit nga Zoti juaj, sepse dridhja pranë katastrofës së kijametit është një llahtari e madhe. 22:2 – Atë ditë, kur ta përjetoni atë, secila gjidhënëse braktis atë që ka për gjini dhe secila shtatëzënë e hedh para kohe barrën e vet, ndërsa njerëzit duken …

Lexo më shumë »

021. EL ENBIJA

21:1 – Njërezve u është afruar koha e llogarisë së tyre, e ata të hutuar në pakujdesi nuk përgatiten fare për të. 21:2 – Atyre nuk u vjen asnjë këshillë e re (në Kur’an) nga Zoti i tyre, e që ata të mos tallen me të duke e dëgjuar. 21:3 …

Lexo më shumë »

020. TA HA

20:1 – Ta Ha. 20:2 – Ne nuk ta shpallëm Kur’anin për të munduar ty. 20:3 – Ta shpallëm vetëm këshillë (përkujtim) për atë që frikësohet. 20:4 – Shpallje nga Ai që krijoi tokën dhe qiejt e lartë. 20:5 – Mëshiruesi që qëndron mbi Arsh. 20:6 – E Tij është …

Lexo më shumë »

019. MERJEM

19:1 – Kaf Ha Ja’ A’jn Sadë! 19:2 – (ky është) Përkujtim i mëshirës së Zotit tënd ndaj robit të vet Zekeriait, 19:3 – Kur ai iu lut Zotit të vet me një zë të ulët, e 19:4 – Tha: “Zoti im! Vërtet, mia më janë dobësuar eshtrat, më janë …

Lexo më shumë »

018. EL KEHF

18:1 – Falënderimi i takon vetëm All-llahut që ia shpalli robit të vet Librin dhe në të nuk lejoi ndonjë kundërthënie. 18:2 – (ia shpalli) Të saktë (pa shmangie), pët t’ua tërhequr vërejtjen (atyre që nuk besojnë) ndaj një dënimi të rëndë prej Tij, e për t’i përgëzuar besimtarët që …

Lexo më shumë »

017. ISRA

17:1 – Pa të meta është Lartëmadhëria e Atij që robin e Vet e aloi në një pjesë të natës prej Mesxhidi Haramit (prej Qabes) gjer në Mesxhidi Aksa (Bejti Mukaddes), rrethinën e të cilës Ne e kemi bekuar, (ia bëmë këtë udhëtim) për t’ia treguar atij disa nga argumentet …

Lexo më shumë »

016. EN-NAHL

16:1 – Erdhi (është afruar) caktimi i All-llahut (kijameti), pra mos kërkoni ngutje (ardhjen para kohës), e tij! E pstër dhe e lartë është madhëria e Tij në krahasimme atë që ata i shoqërojnë (shokë). 16:2 – Me urdhërin e Tijia zbret engjëjt me shpalljen atij që Ai dëshiron nga …

Lexo më shumë »

015. EL HIXHR

15:1 – Elif, Lam, Ra. Këto janë ajetet e librit, të Kur’anit të plotkuptueshëm. 15:2 – Ata që nuk besuan shpeshherë do të kishin dëshiruar të kishin qenë myslimanë. 15:3 – Leri (Muhammed) ata, të hanë, të dëfrehen dhe t’i preokupojë shpresa (se do të jetojnë shumë), e më vonë …

Lexo më shumë »