Shtëpia / Florenc Duhanxhiu (page 64)

Florenc Duhanxhiu

034. SEBE’E

34:1 – Falënderimi i takon All-llahut, e të cilit është ç’ka në qiej dhe ç’ka në tokë dhe i tërë falënderimi i takon Atij në botën tjetër. Ai është i urti i përsosuri në njohuri. 34:2 – Ai e di çka vihet në tokë dhe çka del prej saj dhe …

Lexo më shumë »

033. AHZAB

33:1 – O ti Pejgamber, qëndro i fortë në besnikëri ndaj All-llahut, e mos i përfill jobesimtarët dhe hipokritët, se vërtet All-llahu ësht i gjithëdijshëm, i di çështje në hollësi. 33:2 – Dhe ti vepro sipas asaj që po të shpallet nga Zoti yt; All-llahu është i njohur shumë mirë …

Lexo më shumë »

032. EL SEXHDE

32:1 – Elif, Lamë, Mimë. 32:2 – Shpallja e librit (e Kuranit), nuk ka dyshim se është (shpallje) nga Zoti i gjithësisë. 32:3 – A mos po thonë se ai (Muhammedi) e trilloi? Jo, ajo është e vërtetë prej Zotit tënd që t’i tërheqësh vërejtjen një populli që nuk u …

Lexo më shumë »

031. LUKMAN

31:1 – Elif, Lamë, Mimë. 31:2 – Ato janë ajetet të librit me plot urtësi të përsosur. 31:3 – E që janë udhëzim e mëshirë për ata që janë punëmirë. 31:4 – Të cilët rregullisht e falin namazin dhe japin zeqatin dhe ata, e mu ata janë të plotbindur për …

Lexo më shumë »

030. ER-RUM

30:1 – Elif, Lamë, Mimë. 30:2 – Bizantinët (rumët) u mundën, 30:3 – në tokën më afër (tokës arabe), po pas disfatës së tyre, ata do të ngadhënjejnë, 30:4 – brenda pak viteve. Çështja është vendim i All-llahut, fillim e mbarim (për disfatë dhe për fitore). E atë ditë (kur …

Lexo më shumë »

029. EL ANKEBUT

29:1 – Elif, Lamë, Mimë. 29:2 – A menduan njerëzit të thonë: “Ne kemi besuar, e të mos vihen në sprovë?” 29:3 – Ne i sprovuam ata që shin para tyre, ashtu që All-llahu gjithqysh do t’i dallojë ata që e thanë të vërtetën do t’i dallojë dhe gënjeshtarët. 29:4 …

Lexo më shumë »

028. EL KASAS

28:1 – Ta, Sinë, Mimë. 28:2 – Këto janë ajetet e librit (të Kur’anit) të plotkuptueshëm. 28:3 – Që po t’i lexojnë ty nga lajmi rreth Musait, e që është e vërtetë për një popull që beson. 28:4 – Me të vërtetë, faraoni ka ngritur kryet lart në tokë, e …

Lexo më shumë »

027. EN-NEML

27:1 – Ta, Sinë. Këto janë ajete të Kur’anit dhe të librit të kuptueshëm. 27:2 – Janë udhërrefyes dhe myzhde për besimtarët. 27:3 – Që falin namazin dhe e japin zeqatin dhe mu ata janë të bindur ndaj botës tjetër. 27:4 – E atyre që nuk bsojnë botën e ardhme, …

Lexo më shumë »

026. EL SHUARA

26:1 – Ta, Sinë, Mimë. 26:2 – Këto janë ajete të librit të (të Kur’anit) qartë! 26:3 – A mos do të mbysësh ti veten (Muhammed) pse ata nuk bëhen besimtarë?! 26:4 – Silur të duam Ne, do të zbritnim një argument (mrekulli) nga qielli mbi ta, e që qafat …

Lexo më shumë »

025. EL FURKAN

25:1 – Ai, që ia shpall Furkanin (Kur’anin, dallues të së vërtetës nga e pavërteta) robit të vet (Muhammedit) që të bëhet pejgamber i botes (këshillues), është i madhëruar. 25:2 – Ai është që vetëm Atij i takon sundimi i qiejve dhe i tokës, Ai nuk ka as fëmijë e …

Lexo më shumë »