Shtëpia / Florenc Duhanxhiu (page 63)

Florenc Duhanxhiu

045. XHATHIJE

El  Xhathije (mekase) 37 ajete Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Ha, Mim. Zbritja e Librit është prej Allahut, të Gjithëfuqishmit, të Urtit! Vërtet, në qiej dhe në Tokë ka plot shenja për besimtarët. Edhe në krijimin tuaj dhe të gjallesave të kudogjendura ka fakte për njerëzit me bindje. …

Lexo më shumë »

043. EZ-ZUHRUF

Ez Zuhruf (mekase) 89 ajete Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit!   Ha, Mim. Betohem në Librin e qartë! Me të vërtetë, Ne e shpallëm Kuranin në arabisht, që të jetë i kuptueshëm për ju. Nuk ka dyshim se, në Pllakën e Ruajtur (Levhi Mahfudh) te Ne, ai është …

Lexo më shumë »

042. EL SHURA

Esh Shûrâ 42 (mekase) 53 ajete Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit!   Ha, Mim. Ajn, Sin, Kaf. Kështu të shpall ty, – ashtu si atyre që ishin para teje, – Allahu, Krenari, i Urti. Vetëm e Tij është ç’ka në qiej dhe ç’ka në tokë; Ai është i …

Lexo më shumë »

041. FUS-SILET

El Fussilet (mekase) 54 ajete Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit!   Ha, Mim. Kjo është Shpallje prej të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Ky është Libër, ajetet e të cilit janë shtjelluar qartë. Ky është Kuran në arabisht, për një popull me dije. Ai është përgëzues dhe qortues, por shumica e …

Lexo më shumë »

040. EL GAFIR

El Gafir (mekase) 85 ajete Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit!   Ha, Mim! Shpallja e Librit është prej Allahut, Krenarit, të Gjithëdijshmit, Falësit të gjynaheve dhe Pranuesit të pendimit, që ndëshkon ashpër, si dhe prej Dhuruesit e Bamirësit të madh. Nuk ka të adhuruar tjetër me meritë veç …

Lexo më shumë »

039. EZ-ZUMER

39:1 – Shpallja e librit është prej All-llahut, të gjithfuqishmit, të urtit. 39:2 – Ne ta shpallëm ty librin për hir të së vërtetës, andaj ti adhuroje All-llahun duke qenë i sinqertë në adhurimin e Tij! 39:3 – Vini re! Adhurim i sinqertë është vetëm ai për All-llahun! Ndërsa ata …

Lexo më shumë »

038. SAD

38:1 – Sad. Pasha Kur’anin që është përplot përkujtime (është i famshëm dhe s’ka dyshim se është mrekulli). 38:2 – Por ata që nuk besuan janë në kryeneçsi e kundërshtim. 38:3 – Sa gjenerata para tyre i kemi asgjësuar, të cilët lutën për shpëtim, po nuk ishte koha e shpëtimit. …

Lexo më shumë »

037. EL SAFAT

37:1 – Pasha të rradhiturit (melaiket), që në rreshta (safa) qëndrojnë. 37:2 – Dhe nxituesit, që me nxitim shtyjnë. 37:3 – Dhe pasha lexuesit, që lexojnë përkujtimin. 37:4 – Është e vërtetë se Zoti juaj është vetëm Një. 37:5 – Zot i qiejve dhe i tokës e çka ka mes …

Lexo më shumë »

036. JA SIN

36:1 – Ja, Sinë! 36:2 – Pasha Kur’anin e pacenueshëm në urtësinë e tij të lartë. 36:3 – S’ka dyshim se ti (Muhammed) je prej të dërguarve. 36:4 – Je në një rrugë të drejtë. 36:5 – (Kur’ani është) Zbritje e plotfuqishmit, e Mëshiruesit. 36:6 – Për t’ia tërhequr një …

Lexo më shumë »

035. EL FATIR

35:1 – Falënderimi i qoftë Allauht, Krijuesit të qiejve e tokës Sajuesit të engjëjve me mga dy palë, tri palë e katër krahë, ndërmjetsues (në mes Tij dhe pejgamberëve). Ai shton në krijimin atë që do, vërtet, All-llahu ka fuqi për çdo send. 35:2 – Atë që All-llahu ua dhuron …

Lexo më shumë »