Shtëpia / Florenc Duhanxhiu (page 60)

Florenc Duhanxhiu

074. MUDETHIR

El Muddethir (mekase) 56 ajete Me emrin e Allahut, Të Gjithmëshirshmit Mëshirëplotit! O ti i mbuluar! Ngrihu dhe tërhiqu vërejtjen atyre! E madhëroje Zotin tënd! Rrobat e tua pastroji! Të keqes së ndyrë largoju! Mos u mburr me atë që jep e mos të të duket shumë! Dhe për hir …

Lexo më shumë »

073. EL MUZEMIL

El Muzzemil (mekase) 20 ajete Me emrin e Allahut, Të Gjithmëshirshmit Mëshirëplotit! O ti i mbështjellë! Ngrihu për falje natën, përveç një pjese të vogël të saj: gjysmën e saj, ose diçka më pak se gjysmën, ose shto pak më tepër, dhe lexoje Kuranin me vëmendje. Ne do të shpallim …

Lexo më shumë »

072. EL XHIN

El Xhinn (mekase) 28 ajete Me emrin e Allahut, Të Gjithmëshirshmit Mëshirëplotit! Thuaj: “Mua më është shpallur se një grup xhindësh mbajtën vesh dhe thanë: “Ne kemi dëgjuar një Kuran të çuditshëm. Ai udhëzon tek e vërteta, prandaj i besuam atij dhe kurrë nuk do të adhurojmë gjë tjetër, veç …

Lexo më shumë »

071. NUH

Nuh (mekase) 28 ajete Me emrin e Allahut, Të Gjithmëshirshmit Mëshirëplotit! Ne e dërguam Nuhun te populli i vet: “Tërhiqja vërejtjen popullit tënd, para se ata t’i godasë një dënim i dhembshëm!” Ai tha: “O populli im! Unë për ju jam një paralajmërues i qartë. Adhurojeni Allahun, ruhuni prej Tij …

Lexo më shumë »

070. EL MEARIXH

El Mearixh (mekase) 44 ajete Me emrin e Allahut, Të Gjithmëshirshmit Mëshirëplotit! Dikush kërkoi dënimin e pashmang-shëm. Askush nuk mund ta ndalë atë për jobesimtarët. Ai dënim vjen nga Allahu, Pronari i rrugëve të larta. Atje ngjiten engjëjt dhe shpirti në një ditë, e cila zgjat pesëdhjetë mijë vjet. Ti …

Lexo më shumë »

069. EL HAK-KA

El Hak-kah (mekase) 52 ajete Me emrin e Allahut, Të Gjithmëshirshmit Mëshirëplotit! El Hãkkah! Çfarë është El Hãkkah?! E ku mund ta dish ti se ç’është El Hãkkah?! Themudi dhe Adi mohuan Ditën e Tmerrit. Sa i përket Themudit, ata u shkatërruan me një ushtimë të tmerrshme. Ndërsa Adi u …

Lexo më shumë »

068. EL KALEM

El kalem (mekase) 52 ajete Me emrin e Allahut, Të Gjithmëshirshmit Mëshirëplotit! Nun! Betohem në lapsin dhe në atë çka shkruajnë! Ti, me dhuratën e Zotit tënd, nuk je i çmendur! Ti, pa dyshim, do të kesh një shpërblim të pandërprerë! Vërtet, ti je në një shkallë të lartë të …

Lexo më shumë »

067. EL MULK

El  Mulk (mekase) 30 ajete I Madhëruar është Ai, në dorën e të Cilit është i tërë sundimi, Ai i Cili është i Plotpushtetshëm për gjithçka. Është Ai që krijoi vdekjen dhe jetën, për t’ju provuar se cili prej jush është më vepërmirë. Ai është Ngadhënjyesi, Mëkatfalësi. Ai krijoi shtatë …

Lexo më shumë »

066. ET TAHRIM

Et Tahrim (medinase) 12 ajete Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! O Profet, pse ia ndalon vetes atë që Allahu ta lejoi, duke dashur t’u bësh qejfin grave të tua?! Allahu është Falës e Mëshirues. Allahu e ka caktuar zgjidhjen për betimet që bëni. Allahu është kujdestari juaj; Ai …

Lexo më shumë »

065. ET TALAK

Et Talak (medinase) 12 ajete Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! O Profet! Nëse i ndani gratë, ndajini ato në prag të hyrjes së kohëpritjes së tyre! Kohën e pritjes llogariteni mirë dhe kini frikë Allahun, Zotin tuaj! Mos i nxirrni ato prej shtëpive të tyre dhe ato gjithashtu …

Lexo më shumë »