Shtëpia / Florenc Duhanxhiu (page 22)

Florenc Duhanxhiu

HADITH KUDSIJ 31

Nga Xhundubi (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të)ka thënë: Një njeri tha: Pasha Allahun, Allahu nuk do ta falë filanin! Në këtë rast Allahu i Lartësuar tha: “Kush është ai, që betohet se Unë nuk do …

Lexo më shumë »

HADITH KUDSIJ 30

Nga Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut(paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: Allahu thotë: “Nëse robi Im dëshiron të takohet me Mua, edhe Unë dëshiroj të takohem me të, e nëse ai nuk dëshiron të takohet me Mua, …

Lexo më shumë »

HADITH KUDSIJ 29

Nga Enes ibën Maliku (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: Kur unë ia marr robit besimtar dy të dashurit e tij (dy sytë) e pastaj ai duron, do të ja zëvendësoj ata me Xhenet? …

Lexo më shumë »

HADITH KUDSIJ 28

Nga Xhundub ibn Abdullahi (Allahu qoftë i kënaqur me të)përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: Në mesin e atyre që jetuan para jush ishte një njeri, i cili kishte një plagë, dhe prej dhimbjeve të mëdha, mori thikën dhe preu …

Lexo më shumë »

HADITH KUDSIJ 27

Nga Mesruku përcillet se ka thënë: “E pyetëm Abdullah ibn Mesudin (Allahu qoftë i kënaqur me të) për ajetin: “Dhe assesi mos mendoni se janë të vdekur ata që u vranë në Rrugën e Allahut! Përkundrazi, ata janë të gjallë duke u furnizuar te Zoti i tyre” (Ali Imran; 169). …

Lexo më shumë »

HADITH KUDSIJ 26

Nga Ebu Umame (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: Allahu thotë: Vërtet prej të gjithë të devotshmëve më së tepërmi e pëlqej besimtarin e varfër, i cili është në skamje, e megjithatë tregon një …

Lexo më shumë »

HADITH KUDSIJ 25

Nga Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: Vërtet Allahu thotë: Do t’i shpall luftë atij që tregon armiqësi ndaj robit Tim! Robi Im nuk më afrohet në mënyrë tjetër më të mirë, …

Lexo më shumë »

HADITH KUDSIJ 24

Nga Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: Kur Allahu e do ndonjë nga robërit e Tij e thërret Xhibrilin dhe i thotë: Unë e dua këtë njeri, pra duaje edhe ti! (Muhammedi …

Lexo më shumë »

HADITH KUDSIJ 23

Nga Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: Vërtet Allahu do të thotë në Ditën e Ringjalljes: “Ku janë ata që e donin njëri tjetrin për hir të Madhërisë sime? Sot Unë do …

Lexo më shumë »

HADITH KUDSIJ 22

Nga Ebu Seidi (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të)ka thënë: Asnjëri prej jush le të mos e nënçmojë veten! (Shokët) i thanë: O i Dërguar i Allahut, si mundet ndonjëri prej nesh ta nënçmojë veten? Ai …

Lexo më shumë »